Psaní i/í, y/ý

Souhlásky Pravopis (i/y) Pravidla a vyjímky
TVRDÉ y Po tvrdých souhláskách se píše v domácích slovech y/ý.
Vyjímka!!! V citoslovcích (chichi) a slovech citoslovečného původu (chichotat se) se píše i/í.
Měkké i po měkkých souhláskách se píše v domácích slovech i/í
Vyjímka!!! Se dvěma tácy (jako hrady)
Obojetné i v kořenech se píše většinou i/í (míchat, pít, píseň, zima).
Pozor!!! Ve vyjmenovaných slovech a slovech jim příbuzných se píše v kořenu y/ý (mlýn, mlynář)
i v příponách se píše většinou i/í (bor-ovice, hus-ita, bal-íček).
Pozor!!! V několika málo případech vyjmenovaných slov se píše y (kop-yto, brz-y)
i V KONCOVKÁCH PŘÍTOMNÉHO ČASU SLOVES se píše vždy i/í.
Příklad: zdobím - zdobíme
zdobíš - zdobíte
zdobí- zdobí
y V PŘEDPONÁCH vy-, vý- se píše vždy y/ý (vy-skočit, vý-rostek)
i/y V KONCOVKÁCH PODSTATNÝCH JMEN se pravopis i/y řídí vzory (pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce; žena, růže, píseň, kost; město, moře, kuře, stavení).
Příklad: čápi (1. nebo 5.pád č. mn.) jako páni
čápy (4. nebo 7.pád č. mn.) jako pány
kyvadly (7.pád č. mn.) jako městy
i/y V KONCOVKÁCH PŘÍDAVNÝCH JMEN se pravopis i/y řídí vzory (mladý, mladá, mladé; jarní, jarní, jarní; otcův; matčin)
Příklad: vzteklý pes jako mladý pes
vzteklí psi jako mladí psi
strýčkovi králíci jako matčini králíci
strýčkovy sestry jako matčiny sestry
i/y V KONCOVKÁCH PŘÍČESTÍ MINULÉHO se píše i/y podle pravidel shody podmětu s přísudkem (viz dále)

 

SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM

Podmět + přísudek Příčestí minulé
- koncovka
Rod podmětu Vzor Zakončení
v 1.pádě
Koncovka
v 2.pádě
ptáci poletovali - i mužský životný pán bez - a
chlapci pomáhali - i mužský životný muž bez - e
stromy se vypínaly - y mužský neživ. hrad bez - u*
koše stály - y mužský neživ. stroj bez - e
vozkové pokřikovali - i mužský životný předseda bez - a - y
správci obhlíželi - i mužský životný soudce bez - e - e
hory se táhly - y ženský žena bez - a - y
ovce se pásly - y ženský růže bez - e, - ě - e, - ě
koroptve vzlétly - y ženský píseň bez - e, - ě
události plynuly - y ženský kost bez - i
kola se otáčela - a střední město bez - o - a
pole voněla - a střední moře bez - e, - ě - e, - ě
káňata kroužila - a střední kuře bez - e, - ě - ete,-ěte
obilí dozrálo - o (hrom.pod.j.) střední stavení bez - í - í
chlapci a dívky pomáhali - i (několikanásobný podmět: rod mužský živ. má přednost před všemi ostatními rody) bez

* - u některých podstatných jmen neživ. může být i koncovka - a (pomocný vzor les)

 Podmět oči, uši má shodu podle rodu ženského - oči viděly, uši slyšely. Podmět dítě (jako kuře), děti (jako kosti) - dítě si hrálo, děti si hrály.