Původ a vývoj jazyka

- na světě existuje 3-5000 jazyků (různá nářečí)

- hypotetický jazyk = indoevropský > z něho jazyky

  1. indoíránský (indické,iránské)
  2. řecký
  3. italické(latina),románské
  4. keltské(irština)
  5. germánské(něm.,angl.)
  6. baltské(litevština)
  7. slovanské slovanské jazyky - spol.základ = praslovanština - západoslov. východoslov. jihoslov.
  8. hlaholice - naše; cyrilice - azbuka

 

Vývoj českých slov:

stahování - novaja = nová

zmizení tzv.jerů (tvrdý & měkký jer) - d'n' = den

zmizení tzv. nosových hlásek (jako ve francouzštině)

praslovanský jazyk pohyblivý -> čeština na první slabice

zachování krátkých a dlouhých samohlásek

 

Hláskoslovný a tvaroslovný vývoj:

A) vývoj souhlásek 13.stol

ŕ -> ř (ŕepa - řepa)

g -> h (gora - hora)

B) vývoj samohlásek 12.-14.st.

a -> ě (duša - dušě)

u,ú -> i,í (mužu - muži)

é -> í (řéci - říci)

C) vývoj tvarosloví

a) jednotné č.

množné č.

duál (číslo dvojné) (oči, ruce)

b) převažují zakončení živ.r. i neživotných (neex.

rozdělení na r.m.ž. a r.m.n.) (vizu chlap)

c) bohatší soustava slovesných časů

d) 14.st. 1.os.j.č. na -u (vizu,znaju)

postupně rozšíření koncovky -m k dlouze končícím slovesům

(prosí-m, dělá-m)

Pravopis

- primitivní (jedna podobná hláska i pro jiné hlásky)

- zpřežkový (kombinace hlásek - měkkost)

- diakritický (háčky a čárky - dříve tečky - nabodeníčka)

- bratrský (místo tečky háček)

Rozvrstvení jazyka:

spisovný

nářečí

slang a argot