Slovní druhy a principy jejich třídění

tvarosloví = morfologie
morfologická kategorie vyššího řádu = sl.druh
morfologická kategorie nižšího řádu = rod, číslo, pád ....
- je jimi charakterizována kategorie vyšší

3 hlediska třídění:

- morfolog. charakter: ohebnost, skloňování, časování
- sémantika: věcný význam
- syntaktická fce: větný druh - užití ve větě

1) podstatná jména - ohebná, skloňují se, názvy osob, zvířat, věcí, ve větě plní fci podmětu, předmětu, přívlastku nesh., přístavku, doplňku, přísl. urč.
podst.jména:
- konkrétní
- obecná
- vlastní
- abstraktní

2) přídavná jména - ohebná, skloňují se, vlastnosti osob, zvířat, věcí, jevů; podmět, přísudek (se sponou),přívlastek, doplňek
příd.jména:
- tvrdá - složený nebo jmenný tvar
- měkká - slož. tvar
- přivlastňovací

3) zájmena - ohebná, skloňují se; zastupují příslušná podst. jména; podmět, předmět, přívlastek, doplněk
zájmena:
- osobní
- přivlastňovací
- ukazovací
- tázací
- vztažná, neurčitá, záporná

4) číslovky - ohebná, skloňují se; množství, počet, pořadí; všechny větné členy
číslovky: základní,řadové, druhové, násobné

5) slovesa - ohebná, časují se; děj, činnost, stav, změna stavu; podmět, přísudek, předmět, přívlastek

6) příslovce - neohebná; bližší okolnosti dějů (místo, čas, příčinu, způsob); podmět, přísl.urč.

7) předložky - neohebná; vztahy, smysl pouze se jmény; plní funkci spolu se jmény

8) spojky - neohebná; spojují

9) částice - neohebná; postoj mluvčího; uvozují větu

10) citoslovce - neohebná; nálady, city, vůle mluvčího, hlasy, zvuky; podmět, přísudek

 

kategorie pádu:
- vyjadřuje závislost na jiném slově

- funkce pádu:
1) syntaktické: podmět(1.p), přívlastek (2.p) ....
2) věcné: 1.p - původce děje; 4.p - cíl děje
původce děje, částečnost, srovnání, dotykový

kategorie jmenného čísla:
- číselné vztahy reálné skutečnosti
- výjimky

- hromadná podst.jm.: dříví, bratrstvo (pouze j.č.)
- více předmětů = jeden celek

- pomnožná podst.jm.: nůžky, dveře (pouze mn.č.)
- jeden předmět

- látková podst.jm.: pivo, voda, cukr (pouze j.č.)
- bez ohledu na množství

kategorie jmenného rodu:
- samostatně pouze u podst. jm.
- mluv.rod není vždy rod biologický

- koncovky
životnost x neživotnost - pouze u muž. rodu
- živ. = 1.p.mn.č. -í,-é,-ové
- neživ. = 1.p.j.č.= 4.p.j.č.

slovesa neosobní - prší, sněží
- 3.os.

slovesné způsoby:
- oznamovací: oznamuje děj nebo se ptá
- rozkazovací: přikazuje děj
- podmiňovací: závisí na podmínce

slovesný čas:
zařazení děje vzhledem k okamžiku promluvy (min.,přít.,bud.)
zařazení děje vzhledem k jinému ději (současný, předčasný, následný)
- zřídka čas předminulý - mimočasovost - přít.čas

slovesný rod:
vztah mezi původcem nebo cílem a podmětem ve větě
rody:
činný - podmět působí na předmět
trpný - cílem děje je podmět

- zvratný a opisný tvar

slovesný vid:
- dokonavost x nedokonavost
- násobnost x nenásobnost

- některá slovesa - vidově nevyhraněna