Význam slova a jeho složky

Slovo = skupina hlásek s určitým významem
Sousloví - ustálené spojení slov s jedním významem

Slova
- jednoznačná
- mnohoznačná
- základní
- druhotná

Homonyma = slova souzvučná

Synonyma = slova téhož nebo podobného významu

Význam slov:
- slovní (věcný)
- mluvnický (gramatický)

Změna slovního významu:
- základní a druhotný význam u každého slova

Význam slov se může:
a) zužovat
b) rozšiřovat
c) posunout

Metafora - přenesení názvu na základě podobnosti předmětů nebo jevů (hřeben, hořké slzy)
Metonymie - přenesení názvu na základě věcné (místní, časové) souvislosti (číst Čapka)
Synekdocha - použití části pro pojmenování celku (návrat pod rodnou střechu)
Hyperbola - použití silnějšího výrazu pro vyjádření citového zabarvení

význam:
věcný
symbolický

spjatost s určitým prostředím