Lidová slovesnost

ústní lidová slovesnost - (dále jen ULS) - životní zkušenosti prostého člověka

- lyrika, epika, drama - próza i drama
- lid na venkově i ve městech

základní útvary ULS: pohádky, pověsti, průpovědi, přísloví, hádanky, říkadla, v jiných zemích i hrdinské eposy

pohádky - lidový optimismus, realistické vztahy
pověsti - motivy proroctví
lyrika - vztah k přírodě, práci, lásce
- průpovědi, přísloví, hádanky, říkadla
eposy - v Rusku, Francii (Píseň o Rolandovi)

první zprávy o ULS u nás - 14.stol. - milostné písně
pobělohorské období - úpadek literatury v češtině
- rozvoj ULS a pololidová tvorba
- pololid. tvorba - iterludia (Kosmánek)
- ULS největší lit. hodnoty té doby
sociální písně - dochovala se jen malá část

- satira - Ti sedláci ubozí
- sbíral Sušil, Erben, Bartoš

vznik pohádek

pověsti - výhledy do budoucna spojené s očekáváním lepšího života
- zobrazují různá období (středověk - Bruncvík, husitství - Žižka, renesance - Dalibor)
- současnost - Kozina
- Blanická pověst

lidová hra se zpěvy - pol.18.stol.
- evropská zvláštnost
- Hra o sv.Dorotě

loutkové divadlo - 17.st. - Matěj Kopecký

v 18.století - Národní Obrození- sběratelé

František Ladislav Čelakovský (1799 - 1852)

- Strakonice, gymnázium v Čes. Budějovicích, vychovatel, učitel
- 1841 - profesor slavistiky na univ. ve Vratislavi
- umírá v Praze
- sbíral české a slov. národní písně a přísloví a napsal

Slovanské národní písně (3 sv.) a Mudrosloví národů slovanského v příslovích

vlastní verše: Smíšené básně
- obohacení poezie umělé lidovými písněmi
- tzv. ohlasová poezie - cítění lidu

Ohlas písní ruských - bohatýři
- podle ruských bylin (Ilja Muromec)
- kroniky (Vězeň, Odplata)
- prosté postavy
- epické básně
- boj s Tatary a Turky

Ohlas písní českých
- lyr. a satirické básně
- ne hrdinské

- ep. báseň Toman a lesní panna
- nejzdařilejší Č. báseň
- předchůdce Erbena
- další básně - Prokop Holý,Cikánova píšťalka
- život lidu
- charakter lidové písně

Význam: autor "Ohlasů", pozvedl napodobování lidové písně na uměleckou tvorbu

Balada - lyricko-epická báseň s pochmurným dějem rychlého spádu, stručnými dialogy a tragickým zakončením.

Karel Jaromír Erben (1811 - 1870)

- narozen: Miletín; gymnázium v Hradci Králové; filosofie a práva
- od 1851 archivář hl.m. Prahy, umírá v Praze

Dílo:
a) sběratelská činnost:Písně národů v Čechách - 3 sv. Prostonárodní české písně a říkadla

b) básnická činnost: Kytice

c) vědecká činnost-vydal:
Štítného "Knížky šestery"
Komenského "Labyrint "
Husa "Sebrané spisy"

d) činnost překladatelská:
Nestorův "Letopis ruský"
"Slovo o pluku Igorově"

Kytice: - vznikla v roce 1853
- dlouhá práce; postupné uveřejňování
- jako první vyšel "Poklad"- podkladem jsou staré české lidové báje
- jako hrdinky vystupují především ženy, mužů je velmi málo
- zhudebnil Ant. Dvořák
- básně: Kytice, Věštkyně, Polednice, Svatební košile, Poklad, Záhořovo lože
- víra lidí v neměnný řád přírody a v lidskou pospolitost

mýtus: básnický poukaz na k základním vztahům, nezávislým na historii
- oživení mýtu - druh romantické obrany proti dějinnému vývoji => odkaz na lidské a národní hodnoty.

- epigramy, překlady, vědecké práce, bohemistické a slavistické

 

Božena Němcová (1820 - 1862)

- prozaička, sběratelka ústní lidové slovesnosti
- narozena -Vídeň; dětství prožila v Ratibořicích
- žila ve Chvalkovicích
- v 17 letech se provdala za J.Němce -> hodně cestovala
- na Slovensku
- umírá v Praze

Dílo:

a) poezie: romantické básně s vlasteneckými motivy
motivy: Slavné ráno - lyrika
Vodník - epika
Ženám českým

b) próza:
1) cestopisné a národopisné črty
Obrazy z okolí domažlického
Obrazy ze života slovenského

2) pohádky:
Národní báchorky a pověsti
Slovenské pohádky a pověsti

3) povídky - existence dobrého člověka
Divá Bára
Dobrý člověk
- odhalení skutečnosti
Čtyři doby
Sestry
- možnost překonání rozporu
V zámku a podzámčí
Podhorská vesnice
Karla
- vztah ke Slovensku
Chyše pod horami

4) novinové články:
Selská politika
Hospodyně na slovíčko

5) korespondence

 

Babička (1855)
- předmětem knihy není babiččin život, ale její postoj k životu, myšlení, jednání
- staročeský život
- idealizuje svoji vlastní babičku a dětství
- rámcem knihy je čtvero ročních období