Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

Habsburkové

Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

1526- rak. arcikníže Ferdinand I. Habsburský(bratr cís. Karla V.)
- Ferdinand chtěl získat trůn dědičně-(tzn. pro své potomky)- nepovedlo se
- spojil-rakouské země, český stát a část uher. království, která nebyla obsazena Turky = v Evropě nejv. a nejlid. soustátí = Habsburská mnohonárodnostní monarchie (do roku 1918)
-Čechy,Morava,Slezsko a Lužice- nejdůl. část habs. středoev. soustátí
- vyspělá řemesla,nerostné bohatství,atd.
- při nástupu-král uznal platnost basilejských kompaktát-reformace-pokr.dál
-nekatolíci:st. kališníci,stoup. Lutherovi(luteráni),členové jednoty bratrské.
-Ferdinand- chtěl katolickou církev = rozpory s čes. stavy
- ve Vídni- dvorské úřady-ty svěřoval schopným odborníkům
- větší daně- peníze- na války s protivníky Habsburků
1546-1547-stavové odmítli poslušnost-ve válce s luteránskými knížaty- velel jeho bratr Karel V.-král svolal "zemskou hotovost"(i když se netýkalo čes. států = protizákonné
-větš. šlechticů proto neuposlechla a voj. oddíly neposlala
-Ferdinand využil vítězství bratra a stavy potrestal(odebral statky a omezil samosprávu)

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT