Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

Alkohol a těhotenství

Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

Alkohol jako droga
Alkohol je jednoznačně nejpopulárnější, nejdostupnější a nejzneužívanější drogou. Euforizující, povzbuzují účinky alkoholického nápoje okusila alespoň jedenkrát většina lidí, mnozí z nich pak i následky po jeho předávkování. Jen málokdo z těch, kdo zažili zmíněné nepříjemné pocity, se však s alkoholem navždy rozžehná. Téměř nikdo nepochybuje o tom, že je návykovou látkou, na její škodlivost však nemají všichni stejný názor. Je jisté, že časté používání alkoholu zdraví neprospívá, rovněž větší jednorázová dávka má prokazatelně negativní, někdy až toxické účinky. Alkohol přímo poškozuje centrální nervový systém, dráždí zažívací ústrojí a při jeho odbourávání jsou zatěžována játra. Polemiky se vedou o škodlivosti či naopak neškodnosti malých dávek tohoto odedávného souputníka člověka.

Alkohol
Typy alkoholového opojení
1. Prostá alkoholová opilost – Akutní intoxikace mozku alkoholem, projevující se psychomotorickou excitací se zvýšením nálady, se snížením sebekritiky a zábran. Objevuje se mnohomluvnost, družnost, zvýšení sebevědomí, později dráždivost a hádavost. V dalším průběhu nastává útlum, spánek, bezvědomí, případně smrt.
2. Opilost patická – Náhle vzniklá patická reakce na alkohol, projevující se kvalitativní poruchou vědomí s nesprávným, zkresleným chápáním situace a vlastní činnosti, nereálným chováním, často spojeným s agresí. Dochází k přechodné změně osobnosti s poruchami vnímání, halucinacemi a iluzemi. Může trvat několik minut až několik hodin. V klasické podobě je stav ukončen spánkem, po které následuje úplná, nebo částečná amnézie.
3. Opilost komplikovaná – Vyvíjí se z prosté opilosti, kdy se objevuje silné rozrušení a podráždění. Nastupuje afekt.

Alkoholik (alkoholička)
Ten, kdo je chorobně oddán nadměrnému pití alkoholických nápojů.
Sociální definice: ten, komu závislost na alkoholu způsobuje např. rodinné nebo pracovní problémy

Alkoholismus
Chorobný návyk nadměrného požívání alkoholických nápojů.Obecně je považován za drogovou závislost, hypoteticky dokonce geneticky podmíněnou.
Vývojové fáze – stádia alkoholismu
1. Počáteční stádium – člověk pozná účinek alkoholu, potřebuje postupně zvyšovat dávky, konzumuje jen tolik, aby byl podnapily.
2. Varovné stádium – dochází v něm k opilosti, člověk snáší stále větší dávky alkoholu, hledá společníky pro pití.
3. Rozhodné stádium – Objeví se tzv. „okénka“, dostavuje se nejistota a strach, zde „ztrácí“ piják kontrolu nad pitím, přestává ovládat alkohol, zato alkohol ovládá jeho, hledá někoho, kdo je zodpovědný za jeho problém
4. Konečné stádium – dochází k ranním douškům, udržuje si hladinu alkoholu v krvi, snížení odolnosti vůči alkoholu (díky poškození jater a CNS), zhoršení zdravotního stavu
- debakl – bez alkoholu to nejde a s ním také ne

Výzkumy prokazující škodlivost alkoholu
První, upozornil na skutečnost, že alkohol nepříznivě ovlivňuje vývoj plodu, byl již starořecký filozof Platón, Který v jedno ze svých spisů uvedl: "Bylo-li dítě počato v alkoholovém opojení, objeví se u něho slabomyslnost a neposlušnost, bývá často nemocné". Ve starověku byly dokonce vydány zákony zakazující zplodit dítě v alkoholovém opojení. Takové povahy byl i zákon vydaný v Kartágu, který zakazoval novomanželům pít alkohol před svatební nocí a během ní.
První odborně doložené zprávy o škodlivém působení na vyvíjející se plod pochází z 18. stol. z Anglie. tehdy vzrostla výroba giny a ve všech vrstvách obyvatel se rozmohl alkoholismus. Sdružení anglických lékařů tehdy vydalo zprávu, v níž bylo uvedeno, že alkoholičkám se nápadně často rodí děti nemocné a slabé, svraštělé a se stařeckým vzhledem. V roce 1846 se v jednom německém lékařském časopise objevila zpráva o nápadně vysokém výskytu deformovaných a mentálně postižených dětech narozených matkám, které v těhotenství pily podomácku vyráběné pivo.
Koncem 19. století publikoval Dr. Suliwan z Liverpoolu sledování 600 dětí narozených alkoholičkám. Shrnul je v jednoznačné konstatování, že zdravotní stav dítěte bývá poškozen tehdy, když žena požívala alkohol v těhotenství. Alkoholičkám po dobu těhotenství uvězněným, bez možnosti pít alkohol se narodily zdravé děti.
Vědomosti o škodlivém vlivu alkoholu v těhotenství jsou tedy tisícileté - přesto problém alkoholismu těhotných přetrvává dodnes.
Před třiceti lety vzbudil pozornost lékařské veřejnosti zvýšený výskyt zdravotně postižených novorozenců v těch státech, kde se znatelně zvýšil konzum alkoholu také u mladých žen, především v SRN a ve Francii. Ve Francii byla v roce 1968 publikována zpráva o výzkumu provedeném u skupiny 69 alkoholiček, kterým se v době sledování narodilo 127 dětí. Všechny tyto děti měly nižší porodní hmotnost a v dalším vývoji opožděný tělesný i duševní vývoj. U celé čtvrtiny těchto dětí byly zjištěny vývojové vady různé závažnosti. V roce 1973 byla v USA publikována zpráva o souboru dětí narozených alkoholičkám, ve které byl popsán tzv. fetální alkoholický syndrom, tj. poškození plodu alkoholem v době jeho vývoje.
Alkohol a také nikotin jsou drogy společensky víceméně trpěné, ale v každém případě jde o návyková narkotika, která v těhotenství škodí a ohrožují vývoj plodu. Alkohol je možno považovat za jed, který může poškodit vajíčko i spermii ještě před početím a poté ještě i vyvíjející se embryo. Hlavními nebezpečími pro děti alkoholiček jsou opožděný duševní vývoj, pomalý růst a poškození mozku, označované za fetální alkoholický syndrom. Alkohol může být též příčinou nitroděložního odumření plodu. Je také známo, že alkohol požívaný v těhotenství může vyvolat různé deformace plodu, od menších ve vývoji obličeje až po těžké poškození mozku a srdce. Je zjišťován větší výskyt novorozenců alkoholiček se zvláštním druhem deformace uší a očí a je prokázána závislost této deformace na výši konzumace alkoholu.

Typy konzumentů alkoholu
Pitím alkoholu si lidé neuvědomují, že si pěstují návyk na pravidelnou konzumaci. Lidi, kteří požívají alkohol můžeme rozdělit do čtyř skupin podle toho, co od alkoholických nápoji očekávají:
1. Abstinenti – dokáží uspokojit žízeň jakýmkoliv nealkoholickým nápojem, požívání alkoholu v sebemenším množství odmítají. Je jím ten, kdo nepozřel alkoholický nápoj alespoň po dobu tří let. Jsou to nečastění děti ve věku 5 – 6 let
2. Konzumenti – Žádají od alkoholických nápojů jen tekutinu a chuť. Dospělý konzument pije vhodný alkohol ve vhodném množství a ve vhodném věku, tj. asi 7 – 10 gramů alkoholu, které játra vstřebají do jedné hodiny. Patří sem malé procent mužů, větší procento žen a bohužel velké procento mládeže.
3. Pijáci – žádají účinek alkoholu – euforii (dobře se cítit), příjemnou změnu nálady, obveselení, úlevu, odstranění potíží a duševního napětí, zapomnění apod.
4. Člověk závislý na alkoholu

Účinky alkoholu
Krátkodobé účinky alkoholu
Zpomalené reakce na prostředí, zpomalené reflexy, snížená koordinace, snížená schopnost jasně myslet, postižená paměť, zvracení, poruchy vidění, zvýšené riziko nehod, problémy s chůzí či s udržením se na nohou, ztráta vědomí, hluboké bezvědomí, smrt.
Dlouhodobé účinky alkoholu
Přechodné ztráty paměti („okna“), cirhóza jater, poškození mozku, poškození centrální nervové soustavy, srdeční choroby, podvyživenost, zkrácená délka života, úmrtí zapříčiněná nehodami např. při řízení automobilu nebo jiné nehody související s alkoholem.

Problémy s alkoholem u žen
Pro vznik alkoholismu, hrají u žen, ve srovnání s muži, větší úlohu životní události. U mladších žen jde o rozvod, nešťastnou lásku, ztrátu či úmrtí rodičů, které vedou k situaci ztráty představující předstupeň deprese. U starších žen je to syndrom „prázdného hnízda“. Rizikový faktor ženské závislosti je zvlášť velký u osamělých, opuštěných a společensky izolovaných žen.
Problémy s alkoholem u dětí
- závislost se vytváří podstatně rychleji
- vyšší riziko otrav s ohledem na nižší toleranci
- zřetelné zaostávání v psychosociálním vývoji

Požívání alkoholu a drog může vést k vážným poruchám plodu ve smyslu embryopatie1, fetopatie2 nebo dystrofie3 plodu podle dávky, pravidelnosti příjmu a době gravidity, ve které je plod toxické látce vystaven. Zaznamenán byl i častější výskyt preeklampsií a předčasných porodů. Z těchto důvodů každou těhotnou před příjímáním alkoholu varujeme. Předpoklad, že těhotná toto doporučení nerespektuje je důvodem k odeslání ženy do poradny pro rizikové těhotenství, která zajistí zvýšené monitorování růstu plodu a průběhu gravidity.
1 – chorobné následky vývoje plodu po onemocnění za nitroděložního života
2 – porucha postihující plod v děloze
3 – chorobný stav způsobený poruchou výživy tkání, poruchou látkové výměny se změnami vzhledu a činnosti buněk

Alkohol a plod
Alkohol ovlivňuje růst plodu během celého těhotenství a v časné graviditě má teratogenní účinky. Alkohol přestupuje volně bariéru placenty a v těle plodu se nachází v přímém poměru k obsahu vody, následkem čehož orgány s vysokým obsahem vody, např. mozek plodu, jsou obzvláště vystaveny toxickému působení alkoholu. Vylučování alkoholu je u plodu podstatně nižší než u matky, což vede k prodloužené expozici u plodu. Vysoká spotřeba alkoholu v těhotenství (více jak 25 cl alkoholu denně) vede k fetálnímu alkoholovému syndromu se závažnými následky pro postnatální vývoj dítěte. Pravidelná konzumace menšího množství alkoholu je spojena s retardací růstu plodu a nižší porodní hmotností. Jelikož není možno stanovit hraniční množství matkou požívaného alkoholu, které s jistotou neovlivní plod, je vhodné doporučit všem těhotným, aby se zdržely alkoholu po celé těhotenství.

FAS (fetální alkoholový syndrom)
charakteristický vzhled
mikrocefalie
mikroftalmie
krátká oční štěrbina
epikantus
plochy, široký nos
nedostatečně vyvinutá rýha horního rtu

Postižení CNS
mentální retardace
hyperaktivita
neurologické odchylky
intrauterinní retardace růstu symetrického typu
snížená pohyblivost v kloubech končetin
zvýšená frekvence vrozených malformací srdečních, urogenitálních a centrálních nervových systémů

Z výše uvedených důvodu je třeba těhotným důrazně připomenout zákaz požívání alkoholických nápojů v jakékoliv formě - nejen destilátů, ale i vína a piva. Alkohol jakéhokoliv původu je pro vyvíjející se embryo jed. Stejné omezení alkoholických nápojů platí i pro matky kojící, protože i alkohol přechází do mléka.


Otázky nastávajících maminek ohledně alkoholu
Tyto otázky a odpovědi na ně jsem, se svolením (jirka@rodina.cz), čerpala z internetové stránky www.rodina.cz.

Vážená paní asistentko, jsem 6.týden těhotná. Až do 4.těhotenského týdne jsem netušila, že jsem těhotná a ve 3. týdnu jsem každý večer s přáteli debatovala do nočních hodin při víně. Předpokládám, že jsem vypila 4-5 dcl červeného vína každý večer po dobu 5 dnů. Po zjištění těhotenství jsem předpokládala diskusi s mou gynekoložkou o vhodnosti přerušit z tohoto důvodu těhotenství.Paní doktorka jen rozzlobeně poznamenala, že snad vím, že v těhotenství není možné alkohol pít a poslala mě za sestrou objednat se do poradny. Žádnou diskusi nepřipustila. Mám velké výčitky svědomí a také velký strach o zdraví svého dítěte. Ač jsem po dítěti velmi toužila, nerada bych přivedla na svět dítě postižené. Můžete mi prosím pomoci radou, jak zjistit, jak moc jsem své dítě ohrozila? Mám již dvě děti a proto i případné potratem poškozené tělo neschopné dalšího otěhotnění bych riskovala raději než narození postiženého dítěte. Opravdu nejsem alkoholik (jak si o mně asi má gynekoložka myslí). Děkuji moc za odpověď a radu
Odpovídá Zuzana Štromerová, porodní asistentka, iniciátorka Centra aktivního porodu, FN Bulovka v Praze.
Těhotenství, a to je snad každému jasné, je začátek nového života. Od počátku svého vývoje je ten tvoreček živý. Myslíte si, že v tu chvíli nevnímá jen proto, že ještě nevypadá jako opravdové miminko?
Na jednu stranu chápu, že se bojíte narození postiženého dítěte. Pravděpodobně proto, že se obáváte, že byste neměla dostatečnou sílu postarat se o dítě, které je jiné než většina ostatních.
Celková situace v naší společnosti zatím moc rodičům postižených dětí nepomáhá. Ale to se jistě změní. Dobře se postarat o postižené dítě vyžaduje mnohem větší zralost osobnosti než to ještě nenarozené miminko zrušit.
Takové množství alkoholu,které popisujete, po dobu, kterou popisujete, je pro miminko mnohem méně nebezpečné, než některá virová onemocnění. Kdybyste onemocněla, také byste ihned volala po interrupci? Jaký máte důkaz, že bude Vaše miminko postižené? Nijak pádný. A přesto dříve, než byste si ověřila, zda je něco v nepořádku, raději uvažujete o tom, že to miminko prostě zlikvidujete. Co když to miminko bude ten nejbáječnější člověk na světě?
Co když Vám zrovna tohle děťátko přinese nejvíc radosti ze všech?
Chápu, že stojíte před otázkou, na kterou v tuto chvíli stoprocentní odpověď nikde nedostanete. Všechno může dopadnout dobře a nebo taky ne. Ale to je život. I maminkám, které vůbec alkohol nepily se může narodit postižené miminko, aniž by cokoli tušily.
Alkohol (obzvláště ve Vámi popisovaném množství) absolutně není důvodem pro přerušení těhotenství.
Otázka
Ráda bych se Vás zeptala na Váš názor ohledně kojení a alkoholu. Myslíte si, že vypití jedné lahve piva 10 stupňů (tedy půl litru) jednou za dva dny může nějak škodit dítěti, když kojím? Četla jsem, že se do mléka dostane až 40% konzumovaného alkoholu a tento alkohol se do mléka dostane během půl až jedné hodiny po konzumaci.Mám pivo velmi ráda - první 4 měsíce těhotenství jsem se alkoholu ani nedotkla,ale pak jsem si občas dala skleničku piva.
Teď - po porodu - si myslím, že bych se tak striktně omezovat nemusela.Co si o tom myslíte. Děkuji předem za odpověď.
Odpovídá MUDr. Magdaléna Paulová CSc, primářka novorozeneckého oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze - Krči, jedna z hlavních propagátorek kojení u nás.
Souhlasím s vámi, doufám jen, že to nebude stoupat /množství/.
Nemusí to být také najednou, ale rozloženě. Jinak by se to jistě projevilo na množství mléka, to u matek alkoholiček klesá. Pravidelné "střední" pití se projevuje snížením "uvolňovacího reflexu", mléko se obtížněji vyprazdňuje. Ale to u vás jistě nehrozí.
Někdy, u velmi úzkostných matek to dokonce doporučujeme, samozřejmě rovněž v přiměřeném množství a formě.

Otázka
Váženy pane doktore, rada bych se vás zeptala, jak ovlivňuje alkohol kvalitu spermii. Nemyslím tím každodenní alkoholismus, ale podle mě častou - 1x za týden - konzumaci alkoholu (ne tvrdý alkohol, ale pivo, vino). Dekuji za odpověď.
Odpovídá MUDr. Aleš Padrta, primář gynekologicko-porodnického oddělení s Centrem aktivního porodu v Kadani.
Pokud se Vámi popsaná konzumace alkoholu nekombinuje s dalšími rizikovými faktory (např. škodlivé prostředí, práce s chemikáliemi, práce s ionizujícím zářením), neměla by mít na kvalitu spermigramu vliv.

Otázka
Vážený pane doktore, jsem ve 21. týdnu prvního těhotenství (podle mého lékaře). Vím na 100%, že jsem otěhotněla 15. listopadu (poslední menstruace 1. listopadu. Mám velký problém s tím. že jsem se kolem 25. listopadu dvě soboty po sobě strašně opila (a taky kouřila) a teď se bojím, že bude mé miminko poškozené. Triple test dopadl dobře, ale můj strach to nezmírnilo. Jedná se hlavně o to, že mi pan doktor tvrdil, že v tu dobu jsem byla ve 4-5 týdnu těhotenství, jak to? Snad ve 2-3 týdnu, ne? Také tvrdil, že do pátého týdne se nemůže nic stát, neboť má embryo vlastní krevní oběh atd. ... že zkrátka nemám mít strach. Je to pravda? Děkuji za odpověď.
Odpovídá MUDr. Aleš Padrta, primář gynekologicko-porodnického oddělení s Centrem aktivního porodu v Kadani.
Váš lékař má pravdu, pokud by v tomto stadiu těhotenství došlo k poškození embrya, potratilo by se. Vznik vývojové vady by byl možný až po 6.týdnu těhotenství. Délka těhotenství se počítá od začátku růstu vajíčka, které bude oplozeno.
T.j. počítaná délka těhotenství je o 14 dnů delší, než došlo k oplození vajíčka.

Otázka
Dobrý den, mám pár otázek, nad kterými dlouho přemýšlím a neznám na ně odpověď, poradíte mi? 1) Vím, že žena může dostat menstruaci i když je těhotná. Závisí to na tom, když otěhotní těsně před menstruací, že to ještě může dostat? Nebo na čem to závisí? 2) Zajímalo by mne, jestli se snižuje účinek antikoncepce, jestliže je dívka pod vlivem alkoholu? V jakém množství? Předem Vám děkuji za brzkou odpověď.
Odpovídá MUDr. Aleš Padrta, primář gynekologicko-porodnického oddělení s Centrem aktivního porodu v Kadani.
Alkohol zvyšuje aktivitu jaterních enzymů a ty pak kromě alkoholu odbourávají ve zvýšené míře i další látky, mimo jiné i hormony dodávané antikoncepcí. Dávka je velmi individuální a závisí na tělesné hmotnosti, intervalech požívání alkoholu a jeho koncentraci, zdravotním stavu, druhu antikoncepce. Obecně lze říci, že občasná konzumace 0,2-0,4 litru vína či 1-2 piva nemá vliv na účinnost antikoncepce

Tyto otázky a odpovědi na ně jsem, se svolením (emimino@emimino.cz), čerpala z internetové stránky www.emimino.cz.

Otázka - hormonální antikoncepce, alkohol a kouření - ohrozila jste tak svůj plod ?
Protože mé těhotenství není plánované, ale je žádoucí,chtěla jsem se zeptat, nakolik může být zárodek během prvních pěti týdnů těhotenství ovlivněn hormonální antikoncepcí, vínem a cigaretami.
Odpověď
Žádná studie nedokázala jakýkoliv nepříznivý vliv hormonální antikoncepce na vývoj plodu. U vína a cigaret vše závisí na množství. Kouření a alkohol jsou nebezpečné po celou dobu těhotenství ( nízká porodní hmotnost, vývojové vady, riziko potratů a děti kuřaček a alkoholiček jsou více ohroženy syndromem náhlého úmrtí kojenců ). Pokud máš jakékoliv obavy, svěř se svému lékaři - vše se dá snadno zjistit pomocí ultrazvuku.

Otázka - může sklenička vína uškodit vašemu dosud nenarozenému miminku ?
Vím, že alkohol působí nepříznivě na každého, pokud se neodhadne jeho míra. Presto by mě zajímalo, jestli i sklenička jednou za čas během těhotenství, může způsobovat plodu nějaké následky. Zatím nepociťuji kromě únavy žádné příznaky a mam na vino chuť a je mi po něm dobře. Dekuji za odpověď.
Odpověď
mohu vás ujistit, ze pokud opravdu zůstane jen u té skleničky, tak se nemusíte ničeho obávat. Jen doufám , ze chuť na vino není jedna z moderních těhotenských chuti (drive to byly kyselé okurky, ne?!).
Přeji vám krásny a klidný průběh těhotenství.


Závěr

Maminky požívání alkoholu v těhotenství může poškodit vaše děťátko a zanechat tak na něm fyzické i psychické následky na celý život, např. rozštěp, zaječí pysk, defektně vyvinuté končetiny nebo poruchy srdeční činnosti a také snížený stupeň inteligence. Tento stav se nazývá fetální alkoholový syndrom (FAS) a je charakterizován odlišnými znaky nově narozeného dítěte včetně mongoloidního vzhledu. Tento syndrom je důsledkem nadměrného nebo neustálého pití v těhotenství.
Nejškodlivější účinky má v prvních osmi týdnech, kdy se plod vyvíjí a je tudíž vystaven největšímu nebezpečí poškození.
Alkohol se dostává krevním oběhem matky k dítěti a proto je nejlepší vynechat ho v těhotenství úplně.


Použitá literatura:
Skála, J.: …Až na dno, Zdravotnické nakladatelství, Praha
Skála, J.: Závislost na alkoholu a jiných drogách, Zdravotnické nakladatelství, Praha
Čekal, M., Šolc, J.: Průvodce ženy jiným stavem, Ivo Železný, Praha, 1997, str.45 – 46
Vokurka, M., Hugo, J.: Praktický slovník medicíny, Maxdorf, Praha, 1998
Machů, F., Machů, J.: Průvodce těhotenstvím a porodem, Grada Avicenum, Praha 1998,
str. 121 – 122
Roztočil, A., kolektiv: Porodnictví, Institut pro další vzdělávání ve zdravotnictví v Brně,
Brno, 2001, str. 105
Kolektiv autorů: Akademický slovník cizích slov, Academia, Praha, 1998

Internetové odkazy:
www.9mesicu.cz
www.rodina.cz
www.emimino.cz

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT