Husitství (14.stol. - 70. léta 15. stol.)

Husitství (14, stol. - 70. léta 15. stol.)
důvody: Mor, hosp. krize, národnostní rozpory, Václav IV. slabý panovník, krize církve = morální úpadek, církev se stalapředmětem kritiky všech spol. vrstev = vznik hnutí napravit církev a společnost na náboženském základě = HUSITSTVÍ
znaky hus. literatury: zahrnuje delší období než bylo období husitských válek
vrcholí proces demokratizace
počešťování literatury
sepětí se životem a s praxí , př. kázání v kostelech a jejich tématika, husitské písně
změna v žánrech: méně - legendy a milostná lyrika a více - písně, satira a kroniky
Nové žánry: postila (=napsané kázání) a traktát (= odborné pojednávání na náboženské téma)
Předchůdci husovi
Tomáš Štítný ze Štítného - žil na tvrzi, drobný šlechtic, studoval na pražské univerzitě, jihočech, věnoval se praktickému životu a hospodaření a také psal - téma je náboženské, psal česky pro lidi na venkově, přátele a pro své děti
dílo: Knížky šestery o obecných věcech křesťanských
- soubor trakttu o náb. otázkách, víře, hříchz, pokušení, lásce ... zásady křes. života
Řeči besední
Řeči sváteční a nedělní
- psal je původně pro svou rodinu, jsou psány fotmou otázek a odpovědí
Kazatelé:
Konrád Waldhauser - německý kazatel
Jan Milíč z Kroměříže - pohyboval se mezi chudinou. Kázal česky pro různé vrstvy lidí
Matěj z Janova - inteligentní, vědec, vzdělaný, kázal pro vzdělance a kolegy na univerzitě. Autor latinských spisů.
Kněží podporování věřících k uctívání svatých, aby jim dali hodně darů, sami z toho těžili = provozují žištní obchod, považují zbožnost za pramen zisku.

JAN HUS
- narodil se v Husinci u Prachatic, vysudoval pražskou univerzitu, byl kněz a také pedagog = rektor na pražské univerzitě, působil v Betlémské kapli, která byla 1391 založena, kázalo se tam česky, nejvýznamnější mistři. Jan Hus měl sympatie václava IV., ale pokazilo se to prodáváním odpustků = boj proti tomu uvedl Hsado špatných očí církve a VáclavaIV. Poté co Hus opustil Prahu, kázal dále. Potom Koncil v Kostnici = upálení Mistra Jana Husa dne 6. 7. 1415.
Husovo učení: vychází z Jana Viklefa, což byl angličan na univerzitě v Oxfordu. Vycházel také z bible a navazoval na dřívější katalele.
Zákl. unaky: pojetí církve jako společenství věřících předurčených ke spáse (za církev nepovažuje církevní hodnostáře). Za hlavu církve považuje Ježíše Krista a ne papeže.
pro křesťana je hl. autoritou je Bible. Jestliže kněží bibli nedodržují, tak křesťan není povinnen ho poslouchat.
učení o poslušnosti. O nápravu společnosti má usilovat šlechta pokojnou cestou, zlepšení života poddaných. Hus nevyzýval k revoluci. Hus využíval latiny a češtiny.
Dílo latinské
- psal pro vzdělance, díla určená pro zahraničí
O českém pravopisu
- odstranil zpřežkový pravopis a nahradil diakrickým, vyvinul háčky a čárky.
O církvi
- odkar - snahy Husova díla se zde rozvíjí
Dílo české
- psal pro prostý lid, pro veřejnost
Knížky o Svatokupectví
- obchod se svatými věcmi, zneužívání víry věřících lidí, prodávání odpustků. Rozmařivost církve, obohacuje se drahými předměty, platí pochlebníkům, aby jim je pochvalovali, příliš m noho služebnictva, stavění honosných donů, které když se nelíbí tak se zbourají, i když mohly ještě sloužit, chov koní a psů = lov
Postila
- kázání v písemné podobě, soubor husových kázání, otázky manželství, věrnosti, péče jedeno o druhého, nrozlučné soužití, trvalost vztahu, odmítá mnohoženství, ten kdo dal slib Bohu nemá vstupovat do manželství, nesouhlasí s rozvodem
Dcerka
- spis určený ženám a dívkám, o křesťanském životě
Výklad viery, desatera a páteře
- jsou to 3 modlitby, viera= víra v Boha, desatero = přikázání, páteř = otčenáš
Listy z Kostnice
- dopisy, které Hus posílal z Kostnice do Čech přátelům a široké veřejnosti, prosí je v nich, aby obchodníci dobře obchodovali, byli laskaví, poslouchali Boha ....
Další husitská literatura
1. Kazatelé a hus. ideologové
Jeroným Pražský - přítel Husa, upálen jako Hus, kazatel
Jan Želivský - vůdce a mluvčí pražské chudiny, kazatel
Jakoubek ze Stříbra - kazatel v Betlémské kapli
2. Hus. písně - rozšířené
a) časové - "O svolanie konstanské" = co se dělo, o co se lid zajímal
b) duchovní - "Nuž, křesťané viery pravé"
c) revoluční - bojové - válečné - "Povstaň, povstaň veliké město pražské" nebo "Ktož jsú boží bojovníci" = husitský chorál, cílem je vyburcovat k boji, zbavit strachu ze smrti, víra v posmrtný život, boj za pravdu a za jiné lidi (1), nebát se, neutíkat před nepřítelem a poslouchat svého pána (2), třetí díl - nevím
Kancionál = zpěvník s náb. písněmi
Jistebnický kancionál = podle naleziště
Roudnický Kodex (vázaná kniha)= písně z 2. pol. 15. stol, vzniklé ve válkách
3. kroniky - rozmanité, veršované, prozaické
Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi
- lidová, populární, česká
Kronika táborských kněží
- latinsky psaná, pro vzdělané
Husitská kronika
- autor: Vavřinec z Březové, latinská, hus. události dle očí umírněných husitů (pravé křídlo), Vavřinec byl písař v kanceláři Václava IV., spisovatel
4. Satira - často forma alegorie a sporu
Budyšínský rukopis - skládá se z 5 skladeb (3 básně a 2 proza)
Hádání Prahy s Kutnou Horou
- hádání dvou žen, Praha - mladá a KH - stará, Praha jsou husiti a KH je proti nim, autor je na straně Prahy, hádají se před Kristou, který je má rozsoudit, Praha vítězí, jednoznačně prohusitská satira
Píseň o vítězství u Domažlic
autor: Vavřinec , oslavná píseň satirického ladění, plná ironie
Proti husitská satira - Václav, Havel a Tábor
5. Účelová literatura - prakticky zaměřená
traktáty, postily, poletiky (spor o věc), manifesty, rukopisy Bible,
V této době je Bible úplně přeložena do češtiny
Žižkův vojenský řád
- nejstarší vojenský řád, obsahuje předpisy, požadavky, pravidla a zákony pro husity
př: uctívat slovo boží a šířit ho, netrpět mezi sebou lháře, neposlušné, zloděje, opilce ....
Literatura doby polipanské (doznívání hus. ideálů)
Petr Chelčický - pocházel z Chelčic u Vodňan (JČ), svobodný sedlák, zeman, znal latinu a hus. díla
dílo: Tří traktáty a) O boji duchovním
- odmítá i spravedlivou válku, uznává duchovní boj, zbraní je slovo boží, o lidech, kteří se orientují pouze na materiální hodnoty = slepí a postižení, vše je ovlivněno Biblí
b) O trojím lidu řeč
- odmítá tradiční rozdělení společnosti na 3 sestavy: šlechtu, církev a ostatní lid, názor, že před Bohem jsou si všichni rovni
c) Síť víry pravé
- pracuje zde se symbolikou, síť = církev, kde jsou lidé předurčení ke spasení, dvě velryby = 2 největší hříšníci (papež a císař) dále i mniši, studenti na kolejí, faráři, měšťané = roty šibalské, prohřešují se tím, že chtějí vládnout, mít majetek, jsou chamtiví, vše chtějí za každou cenu a to je hlavní hřích, rozkrádání celé země.
Jednota bratrská vychází z názorů Chelčického
Václav Šašek z Bířkova:
dílo: Deník
- jeho vlastní deník, který se týký poselstva, které vyslal král Jiří z Poděbrad a které směřovalo do Z Evropy na panovnické dvory, cílem je vytvoření spolku evropských panovníků prolomit izolaci (politickou) v niž české země v důledku s papežem byly - Ztroskotalo to.
ukázka: Turnaj na dvoře vévody burgunského mezi Lvem z Rožmitálu a Janem Žehrovkým, Jan chtěl ukázat, že zlomí dřevec o zeĎ, podařilo se mu o a ostatní si mysleli, že má za předky obry.

HUMANISMUS V ČESKÉ LITERATUŘE
1. latinský
Jan z Rabštejna - Dialogus
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic - měl knihovnu
Jan Campanus Vodňanský - napsal o něm Z. Winter "Mistr Kampanus"
2. národní
a) naučná lit. = Viktor Kornel ze Všehrd - Z přípisu ke knihám o napravení padlého od J. Zlotoústého
Knihy devatery
b) kroniky = Václav Hájek z Libočan - Kronika česká (Hájkova)
c) cestopisy - cestování bylo rozšířené, Palestina, Egypt

Krištof Harant z Polčic a z Bedružic a na Pecce - Cesta z království českého do Benátek

Václav Vratislav z Mitrovic - Příhody Václava Vratislava z Mitrovic
d) zábavná próza - Hynek z Poděbrad - Májový sen (nejnemravnější skladba té doby)
e) péče o český jazyk = Jan Blahoslav - Gramatika česká
Překlad Nového zákona (Bible Kralická)
Musica
Filipika proti misomusům Daniel Adam z Veleslavína - používá knihtisk

 

Maturita.cz - referát (verze pro snadný tisk)
http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=6382