Maturitní otázky: Český jazyk - gramatická část

Původ a vývoj jazyka
Souvislost rozvoje českého jazyka s vývojem společnosti
Jazyk a získávání informací
Výklad, výkladový postup
Publicistický styl
Slovní druhy a principy jejich třídění
Úvaha, úvahový postup
Vypravování
Jazyk spisovný a nespisovný. Slohové rozvrstvení jazykových prostředků
Nářečí a nadnářeční útvary
Pravopis, vztah mezi grafickou a zvukovou stránkou jazyka
Jazyk a racionální studium textu. Zpracování informací.
Popis
Odborný styl
Mluvnická stavba věty, větné vztahy
Význam slova a jeho složky
Pravopis, vztah mezi zvukovou a gramatickou stránkou jazyka

Psaní i/í, y/ý
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena a jejich druhy
Slovesa a jejich kategorie
Psaní velkých písmen
Přejímání cizích slov a jejich pravopis
Způsoby tvoření slov
Funkční styly (slohy) - publicistický, odborný, prostě sdělovací, slovesných děl
Administrativní styl
Žádost
Psaní předložek a předpon "s, z, vz"
Životopis, základní údaje a jejich uspořádání
Souvětí souřadné
Větné členy
Interpunkce
Věty podle postoje mluvčího